2563 REGIMENTAL SERGEANT MAJORS

CWO Michael Clouse 1989 CWO Gerry Oriet 1990 CWO Heather Bowman 1991 CWO Greg Bernetic 1992 CWO Mike Marchand 1993 CWO Isaac Letkeman 1993 CWO John Fisher 1994 CWO Travis Snyder 1995 CWO Shawn Gleeson 1995 CWO Heather Sefton 1996 CWO Daniel Fournier 1997 CWO Nickolas Corcoran 1998 CWO Gregory Wing 1998 CWO Tom Wiggins 1999 CWO Nancy Wing 2000 CWO Melissa Wiggins 2001 CWO Ryan Klazinga 2001 CWO Mark Gravelle 2003 CWO Erica Wiggins 2004 CWO Kurtis Ironside 2004 CWO Randy Cunningham 2005 CWO Blake Grant 2006 CWO Lauren Simpson 2007 CWO Justin Armstrong 2008 CWO Lacey Townes 2009 CWO Eric Richter 2010 CWO Jessie Armstrong 2012 MWO Tyler Gray 2012 WO Wayne Smith 2012 WO Amanda Gray 2013 CWO Mark Richter 2014 CWO Buster Thiel 2016

CWO Samuel Catini 2017